Nils Hansson
död 1644
Nils Hansson
f.
Sörgården, Bossarby
Dannemora
d. 1644
Sörgården, Bossarby
Dannemora
Bonde och Tolvman
Sörgården, Bossarby
Dannemora
Biografi ] [ Barn ]
Hans
Olofsson

f.
Sörgården, Bossarby, Dannemora
d.
Sörgården, Dannemora
Bonde, Ryttare
Sörgården, Bossarby
                
                
                
                
                
                
Marit

f.

d.
Sörgården, Bossarby, Dannemora
Bondmora
Sörgården, Bossarby
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Hansson, född i Sörgården, Bossarby, Dannemora, död 1644 i Sörgården, Bossarby, Dannemora. Bonde och Tolvman i Sörgården, Bossarby, Dannemora.

Nils Hansson var måg till Per Olofsson i Österekie. (troligen Österrike i dag) Vendels dombok 8/5 1637: Nils Hansson i Bossarby, Dannemora socken kärade till Mårten Olofsson och hans fader Olof Andersson, Österekie om det hemman de besitta. Nämligen sen broders död efter Per Olofson, som var Nils hustrus fader.. Då såg man i salig Erik Hinderssons dombok att Olof Anderssons fader Anders Olofsson fick dom år 1569 att besitta hemmanet nu som tillförende. Men det hus som hans moders broder Clas ägde skall han betala Clas´s barn. Mårten lade också fram ett gammalt jordebrev, som var mycket illa medfaret, de skulle se om det gick att läsa. År 1645 10/2 kom till rätten Hans Persson i Bennarby uti Dannemoras socken och lät förnimma, på sin sons vägnar, det Olof Hansson på Löten uti Lövstads socken vill sälja sin del uti Bussarby. Och hade uppburit 3 dal. kopparmynt av sin salig broder Nils Hansson. Uti bemälte svägerska Anna är hemmanet 6-öresland. Denne Nils Hansson föregavs på sitt yttersta hava givit sin gifta dotter Karin den delen han av sin broder Lars inlöst, nämligen 2-öresland och därvid förbigånget sina omyndiga sonebarn, vilkas fader dog i fiendeland. Men uti denna sak gavs dilation (anstånd) emedan Olof på Löten, barnens målsman, inte tillstädes var. Ej heller voro de tillstädes som åhörde Nils Hansson giva bemälte 2-öresland till sin dotter. Det skulle också rannsakas om Nils Hansson hade laga fång uppå den jorden, han köpte av sin broder.
Dannemora Ting 10/6 1645: Kom för Rätten sal. Nils Hanssons i Bossarby måg Olof Matsson och begärde att Rätten sentens och dom uppå det testamente, som hans bemälte svärfader sina döttrar givit haver, nämligen 2-öresland jord mibidem, inköst av sin broder Lars Hansson för tvenne daler silvermynt, 2 daler och 3 daler kopparmynt, järngryta för 1 daler, humle ½ ly., l st kviga om 1 ½ år och i vännegåva 1 tunna korn; och alldenstund ingen av dem, som tillstädes voro när så testamentet gjordes, inte med deras lagliga ed bekräfta ville detta, blev testamentet ogillat. Men Olof i Löten var ej heller nu tillstädes och fördenskull kunde intet vidare om hans andel i hemmanet företagas, om han den lagligen ville sälja eller ej.
Dannemora ting 30/10 1645; Kom för Rätten Olof Hansson på Löten och uti egen person bekände sig vilja sälja till sina brorsbarn sin del i Bossarby - 2-öresland. Och i samma sinne begärde värdering och det befanns på honom belöpa 40 daler gott mynt. Därpå han inför rätten tog av fyra brorsbarn ett silverbälte. Nils Hanssons döttrar, Karin och Maria klandrade att göra fullest emot sin broder, skola de och lika tillhopa lösa sina brorsbarn - och om de ej kunna bägge på hemmanet förlikas att bruka halvparten så gånge och lott dem emellan. Härmed togo de avsked och åtnöjdes.
Dannemora ting mars 1647: Kom för Rätten Karin Nilsdotter i Bossarby och Dannemora Socken och gjorde kunnigt: hennes salig fader haver henne på sitt yttersta, liggande på sin sotesäng . givit henne jorden och lösöret tillfullo efter honom i bemälte hemman, men hennes syskon ville det inte bestå. Pastor herr Nils vittnade. (om salig Nils Hanssons yttranden vid hans sista nattvardstillfälle) Vad jag kan förstå dömde tinget att lösöret gick till henne, men jorden skulle gäldas med full betalning till Nils sonebarn, eftersom de närmare äro. Denna sista mening i domboken är mycket svår att tyda.

Roteringslängd 1631: Dannemora, Bussarby. Nils Hansson, Ryttare med mågen och sonen till drängar.

Också detta från A.G. Holmquists digra forskning, som finns på Uppsala Landsarkiv.


Gift med
Persdotter, född i Österrike, Vendel.

Barn:
Lars Nilsson
Karin Nilsdotter
Per Nilsson, död 1631
Maria Nilsdotter


Forskare:
© Lars Arnarp. Adress: Fatburs runnsgata 13, SE-118 28 Stockholm, Sweden. Telefon: 070-380 44 57
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2021-04-17