Anders Kjellström
född 1796-11-22, död 1871-07-25
Anders Kjellström
f. 1796-11-22
Söderskogen
Film
d. 1871-07-25
Norrtorpen
Film
Gruvarbetare
Norrtorpen
Film
Biografi ] [ Barn ]
Erik
Kjellström

f. 1759-03-21
Karkebo, Film
d. 1810-12-08
Gruvan, Dannemora, Film
Gruvarbetare
Söderskogen
Peder Per Persson
Myra

f. 1717-01-27 Myra, Dannemora
d. 1785-02-20 Söderskogen, Film
Gruvarbetare
Per Andersson Myra
f. 1682 Dannemora
Brita Abrahamsdotter
f. 1681 Dannemora
Karin (Katarina)
Månsdotter

f. 1723-05-17 Karkebo, Film
d. 1802-06-12 Söderskogen, Film
Gruvarbetarhustru
Måns Andersson Kjellström
f.
Margareta Abrahamsdotter
f. 1699 Karkebo, Film
Brita
Buss

f. 1765-05-30
Pesarby ägor, Dannemora
d. 1831-06-19
Söderskogen, Film
Läste med barn
Söderskogen
Nils Andersson
Buss

f. 1718 Päsarby ägor
d. 1767-06-24 Päsarby ägor, Dannemora
Gruvarbetare
Anders Nilsson Buss
f. ca 1690 Sörgården, Bossarby, Dannemora
Karin Andersdotter
f. 1682 Pesarby, Dannemora
Margareta
Persdotter

f. ca 1727-04-03 Gryttjom, Dannemora
d. 1789-06-04 Pesarby ägor, Dannemora
Gruvarbetaränka
Per Andersson Gryta
f. 1683 Gryttjom, Dannemora
Katarina "Karin" Eriksdotter
f. 1688 Film
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Kjellström, född 1796-11-22 (döpt 1796-11-24) i Söderskogen, Film, död 1871-07-25 i Norrtorpen, Film. Gruvarbetare i Norrtorpen, Film. gift m. Johanna Malmsten.

Från de sista åren av Anders levnad har jag valt och gjort en avskrift av ett utdrag ur ett protokoll från Tinget vid Film och Dannemora 14 sept.1868. Anders är ej omnämnd i protokollet, men det visar att arbetsklimatet vid gruvan kanske inte var så gott.
"Under den sistlidne aug. hade till Domhavande ankommit en så lydande skrivelse:"
"Till Herr Häradshöfding L.E. Westblad.
Sedan i anledning af Disponenten vid Grufvan f.d. Översten Grefe L. af Ugglas härstädes gjorde anmälan att åtskilliga nidingsdåd och våldsbragder under senaste tiden vid Dannemora grufvor blivit föröfvade utan att gärningsmännen kunnat upptäckas. Polisundersökning nästlidna dag, tillförordnade Landssekreterare, blivit hållen och därvid utrönts att under natten den 17 sistlidne maj efter det den 15 i samma månad Grufarbetarna August och Gistaf Lönnbom, Blomstedt, Tegelberg och Myrberg, blivit uppsagda till afflyttning, sextiofyra fruktträd och unga björkar blivit afbarkade uti Grufförvaltare Th. Rådbergs trädgård och under närmast följande tiden intill början av denna månad vid särskilda tillfällen funnit dels å grind vid gården framför Rådbergs bostad och dels å andra ställen derintill utlagda skrivelser ställda till "Blodhunden och Blodsugaren Rådberg" och innehållande hotelser om hämnd och död, af vilka skrivelser 3:ne härjämte bifogas, att natten till den 7:de innevarande månad en på omkring 25 famnars avstånd från den af Rådberg bebodda, upförd mindre plan af bräder på underlag af timmer och försedd med ett lågt omslutande stängsel, blivit söndersprängt sannolikt medelst nitroglycerin, samt att sistlidne söndagsafton då Rådberg kl. mellan 10 och 11 varit på väg till sin bostad och hunnit nära gårdsgrinden, några stenar från en närliggande sophög, kastats efter honom, så ock enär vid undersökningen förekommit sannolika skäl att misstänka grufarb. Gustaf Lönnbom att hava under synnerligen försvårande omständigheter upsåtligen skadat annans egendom, har Lönnbom blivit i häkte inmanad, för att till rannsaknings undergående befordras. Denna rannsakning manas i all laga ordning verkställas. Utom ovanmämnda 3:ne hotelsebref, bifogas dels ett papper varå Lönnbom fått skriva några ord för jämförelse med stilen i hotelsebrefven, dels ett Lönnbom tillhörigt exemplar af Strafflagen i vilket prof på hans stil är att finna, dels och en kork, som blivit använd vid här ofvan nämnda sprängning, vilken kork skall likna sådana som Lönnbom innehaft.
Så snart det vid undersökningen hållna protokollet hunnit upprättas och utskrifvet, skolen i deraf erhålla del
A. Hamilton P. H. Löfqvist

Efter det den Kgl. Mjst. befallningshafvandes skrivelse följaktiga kork blivit Lömmbom förevisad, men denne förnekat att densamma varit honom tillhörig, förmälte Grufförvalt. Rådberg att berörda kork, vilken befanns svart och urtäljd en skåra. då han på platsen, där lusthuset stått, upphittats, luktat terpentin, vilket förhållande gifvet anledning till den förmodan att Lönnbom som emellanåt sysselsatt sig med måleriyrket, varit egare till korken, hvarom dock enligt hvad Åklagaren nu tillkännagaf någon bevisning ännu icke kunna erhållas.
År och dag som förr skrivet står på Häradsrättens vägnar
L E Westblad

Målet afskrevs."

År 1870 emigrerade Anders dotter Maria med man och 2 barn till Amerika. Kanske det beslutet påverkades av ovanstående.


Gift 1821-10-28 i Dannemora med
Brita "Johanna" Malmsten, född 1802 i Norrtorpen, Film, död 1877-07-01 i Norrtorpen, Film. Gruvarbetarhustru i Norrtorpen, Film.

Barn:
Karin Kjellström
Sara Greta Kjellström
Johanna Kjellström, född 1826-07-23, död 1907-06-18
Maria Kjellström, född 1839-05-26, död 1918-07-02
Per Kjellström, född 1847-02-15


Forskare:
© Lars Arnarp. Adress: Fatburs runnsgata 13, SE-118 28 Stockholm, Sweden. Telefon: 070-380 44 57
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2021-04-17