Lars Larsson
Lars Larsson
f.
Ål
Vendel
d.


Biografi ]

                
                
                
                
                
                
                
Margta
Hansdotter

f.
Mångsbo, Dannemora
d.Hans
Eriksson

f. Mångsbo, Dannemora
d.
Bonde
Erik Olofsson Sööf
f.
                
Anna

f.
d.
Bondmora
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Lars Larsson,
född i Ål, Vendel. Se textruta.

Ur Vendels räkenskapsbok över fattigvårdsmedlen år 1777:
Hvilka förtjena att bispringas af fattigmedlen eller med församlingens hjelp?
1. De böra med all sannolikhet erkännas för omvände christne, och anses för Jesu bröder och systrar. Matth. 25:40. Ogudaktiga böra icke igenom allmosor styrkas i sin ondska.
2. De böra finnas i det stånd, att de ej sjelver förmå skaffa sig födan. Med dem som kunna arbeta, och hafva anledning att förvärfva sig nödtorftig bergning, bör alltså Församlingen icke betungas. 1 thels:4:n 2 Thess 3.10,11.
3. De skola ej eller äga någon så förmögen slägt, som kan underhålla dem, ty ifall deras anhöriga äro bemedlade, åligger dem att vårda. 1.Tim.5.4,89. Angående sådana arma, hafve vi uti den Heliga skrift trenne lagar, som äro oföränderlige:
1. Att ingen nödlidande och tiggare bör finnas bland de Christna; ty att låta någon lida nöd, och icke visa honom undsättning, strider aldeles mot den christeliga kärleken, som befaller, att vi skola dela något med honom, som nödtorftig är, Eph. 4:28.
2. Att var och en christelig slägt skall försörja sina fattiga anhöriga. Aposteln betygar, att den, som det icke gjorde, var argare än en hedning, det är, att han förtjente uteslutas utur församlingen, och icke blifva ansedd såsom en ledamot. 1 Tim.5.8. 3. Att de arma, som icke hafva några förmögna anhöriga, skola underhållas af församlingens frivilliga gåfvor, hvaruppå flere bevis och exempel finnas i den heliga skrift.

Detta har jag medtagit i min släktforskning, som ett bevis på den "gamla goda tiden".


Gift 1755-11-11 med
Anna Bengtsdotter, född i Valla.

Antavla ]

Forskare:
© Aina Arnarp. Adress: Hästskovägen 9B, SE-645 42 Strängnäs, Sweden. Telefon: 0152-176 35
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 2010-05-30